Danmark uden fossile brændstoffer

Artikel fra solavisen 2011

“I takt med at de fossile brændsler bliver dyrere, vil solvarme uden tvivl blive en af de energikilder, som vil fylde mere i fremtidens energiforsyning. Og teknologien er et godt eksempel på, at klimaindsatsen sagtens kan gå hånd i hånd med nye jobs og forsyningssikkerhed,” fortalte Connie Hedegaard, da hun i sensommeren 2010 besøgte Hillerød Forsynings 3000 m2 store solvarmeanlæg sammen med Dansk Solvarmeforening.

Dansk Solvarmeforening er solvarmens danske brancheorganisation, der arbejder for at understøtte og fremme udviklingen og anvendelsen af solvarme i Danmark. Det er der flere grunde til, siger formand for Dansk Solvarmeforening Anders Otte Jørgensen. Først og fremmest er solvarme co2-neutral energi, der både kan bruges decentralt ude hos forbrugeren, men som også kan bruges i mellemstore og store installationer til fjernvarmeforsyningen som kan drage stor nytte af solens stråler, når der skal leveres klimavenlig varme til borgerne.

Kæmpe potentiale på villatagene
Formand Anders Otte Jørgensen fortæller, at der allerede i dag er et enormt potentiale, hvis husejerne vender blikket op, når de skal skifte deres varmtvandsbeholder. Knapt 40.000 husstande skifter varmtvandsbeholder om året, og det er ikke urealistisk at anslå, at 20.000 af disse med stor økonomisk fordel kunne installere solvarme. Antallet af solvarmeanlæg ville på denne måde kunne stige støt og i 2030 kunne vi således have over 2 mio. m2 solfangere på tagene i Danmark, hvilket vil give store energibesparelser svarende til over 1% af Danmark samlede varmeforbrug i dag.

Solvarme er en langtidsholdbar investering fortæller Anders. Du kan forvente, at dit solvarmeanlæg har mindst 25 års levetid og kan dække op til 30 % af en families varme og brugsvandsforbrug. Med den lange levetid i erindring behøver du heller ikke, at lede efter et anlæg, hvor tilbagebetalingstiden er meget kort, men bør gå efter kvalitet, hvilket bl.a. kan sikres ved at vælge anlæg som  er testede og godkendte. Så er du og dit solvarmeanlæg klar til et langtidsforhold, hvor du får betydelige energibesparelser til gengæld. Og med de konstant stigende energipriser bliver det en god forretning. På www.god-solvarme.dk findes en listet over en række solfangere som er testede efter de europæiske standarder for solfangere.

Sol i fjernvarmerørene
Solvarme er oplagt til fjernvarme, forklarer Anders. Det kan man blandt andet opleve i Hillerød, hvor der opstillet 3.000 m2, i Brædstrup hvor der er opstillet over 8.000 m2 eller i Ringkøbing, hvor der er opstillet hele 15.000 m2 solfangere. Det er Dansk Solvarmeforenings mål, at vi i langt højere grad end i dag skal udnytte det enorme solpotentiale vi har i Danmark. “Ja, det lyder lidt mærkeligt”, forklarer Anders, “men vi skal faktisk syd for Wien før det bliver meget bedre end her på en sydvendt flade der hælder 45 grader.”

Ifølge Anders Otte Jørgensen er der solpotentiale i Danmark til at dække op til 25 % af varmeforsyningen. En ekspertgruppe fra Rambøll Danmark og Aalborg Universitet har udarbejdet Varmeplan Danmark 2010, hvori de foreslår, at der sker en udbygning til i alt otte millioner kvadratmeter solfangere fordelt på 300 anlæg til fjernvarmeforsyningenn i Danmark. Dette vil i 2030 betyde, at solfangere vil omkring 5  % af danskernes samlede varmeforbrug, at vi har fortrængt udledningen af over to millioner tons co2 årligt og det vil være med til at skabe knapt 4.000 nye lokale arbejdspladser.

Hvad skal der til
En sådan omlægning til en mere solorienteret energiforsyning sker dog ikke af sig selv. Der skal tages en række virkemidler i brug. For at få planen til at lykkes for store solvarmeanlæg, foreslår Dansk Solvarmeforening, at der indføres et såkaldt feed in-tarif, som vi kender det fra vindmøller, på 7 øre pr. kWh over 20 år. Financieringen til dette skal komme fra en pulje, hvortil alle fjernvarmeforbrugere betaler 0,5 øre pr. kWh, hvilket vil betyde at forbrugeren vil opleve en gennemsnitlig ekstra omkostning på 50 kr. om året. Derudover skal der i samarbejde med branchen lægges en klar strategi for, hvordan vi får mere solenergi til fjernvarmeværker. Desuden skal gasselskabernes indsigelsesret undersøges og eventuelt begrænses, således at leverandører af fossile brændsler ikke kan blokere for Danmarks omlægning til en bæredygtig energiforsyning.

Til private skal der ligeledes være en feed in-tarif, hvis omkostninger skal dækkes af leverandørerne af fossile brændsler. Dansk Solvarmeforening ønsker også kampagnemidler i en pulje, der sikrer at vedvarende energi supplerer opvarmningen i husstande med oliefyr og naturgasfyr. Samtidigt er bygnings- og byggekravene blevet skærpet, således at vedvarende energi skal indtænkes ved renoveringer eller udskiftning af energiudstyr .Desuden skal forbrugerne også kunne opnå ekstra sikkerhed gennem certificeringsordninger til anlæg, produkter og installatører.

Dansk Solvarmeforening og officielle initiativer
Dansk Solvarmeforening har med stor interesse fulgt først Klimakommisionens store rapport og efterfølgende bemærket, hvorledes regeringen har udført Energistrategi 2050 på baggrund af rapporten. Til gengæld er solvarmeforeningen ikke imponerede over resultatet af specielt regeringens strategi. “Først og fremmest er vi fuldstændigt enige i Klimakommissionens generelle konklusioner om omstillingen til vedvarende energi, og det skal være de mest omkostningseffektive energikilder vi skal bruge først. Det fremgår også af Klimakommissionens scenarier at solvarme er en del af den foreslåede strategi, men desværre ikke særligt tydeligt” forklarer Anders Otte Jørgensen. Han forklarer også, at selv om solvarmeforeningen er tilfreds med, at der er afsat midler til at informere om solvarme er midlerne for små, og hvad værre er, så er solvarme i al væsentlighed overset i regeringens strategi.

Dansk Solvarmeforening slår fast, at solvarme er en af de mest omkostningseffektive energikilder og solvarme kan være med til at sikre os en billig og fremtidssikret energiforsyning. Solvarme er med til at sikre vores fremtidige energiforsyning og uafhængighed for fossile energikilder, og derfor er det vigtigt at politikerne lader solvarme indgå som virkemiddel i kommende energiforlig, således at solvarme kan være med til at sikre danskerne lave varmepriser i fremtiden.

Lukket for kommentarer